Danh sách bản ghi

Đây là danh sách các bản ghi còn hạn mà SKY Music đã được chuyển quyền khai thác.

Bản ghi Ca sĩ Nhạc sĩ
QLQ QTG