SALES MANAGER

Sales in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>M&Ocirc; TẢ C&Ocirc;NG VIỆC:<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&ecirc;n kế hoạch tiếp cận v&agrave; giới&nbsp;thiệu c&aacute;c sản phẩm &acirc;m nhạc của c&ocirc;ng ty đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&ecirc;n ng&acirc;n s&aacute;ch dựa tr&ecirc;n nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, lấy được ng&acirc;n s&aacute;ch được chấp nhận.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&uacute;c đẩy tiến độ thương thảo, k&yacute; hợp đồng.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phối hợp với c&aacute;c ph&ograve;ng ban để triển khai, cung cấp dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&ecirc;n kế hoạch chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghi&ecirc;n cứu thị trường v&agrave; đề xuất sản phẩm, ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng, giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy hoạt động kinh doanh.<br />QUYỀN LỢI:<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được training về sản phẩm dịch vụ &amp; kỹ năng cần thiết cho việc kinh doanh.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương th&aacute;ng thứ 13 + Thưởng hiệu quả kinh doanh (sẽ được trao đổi chi tiết trong qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teambuilding h&agrave;ng năm.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&uacute;c lợi: sinh nhật, hỷ, sinh con&hellip;<br />Y&Ecirc;U CẦU KH&Aacute;C<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ trung cấp trở l&ecirc;n (ưu ti&ecirc;n đại học).<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; kinh nghiệm hợp t&aacute;c đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am hiểu về doanh nghiệp theo ng&agrave;nh nghề v&agrave; y&ecirc;u cầu của luật/quy định của nh&agrave; nước Việt Nam (c&oacute; kiến thức về luật bản quyền sản phẩm tr&iacute; tuệ/ &acirc;m nhạc l&agrave; một lợi thế).<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh c&aacute;ch chủ động, c&oacute; tinh thần cầu tiến.<br />&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.<br />Đam m&ecirc; v&agrave; am hiểu về ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp &acirc;m nhạc l&agrave; một lợi thế</p> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.