KẾ TOÁN THANH TOÁN

HR & Admin in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>M&Ocirc; TẢ C&Ocirc;NG VIỆC:<br />-&nbsp; Kiểm tra đề nghị thanh to&aacute;n, đảm bảo t&iacute;nh hợp l&yacute;, hợp lệ, chứng từ đầy đủ, số liệu ch&iacute;nh x&aacute;c.&nbsp; <br />-&nbsp; Tiếp nhận th&ocirc;ng tin v&agrave; xuất h&oacute;a đơn.<br />-&nbsp; Lập phiếu thu, chi, ủy nhiệm chi thanh to&aacute;n.<br />-&nbsp; Theo d&otilde;i sổ quỹ, tiền gửi ng&acirc;n h&agrave;ng, c&ocirc;ng nợ phải thu, phải trả; thực hiện đ&ocirc;n đốc thu hồi c&aacute;c khoản phải thu; theo d&otilde;i, kiểm tra c&aacute;c khoản c&ograve;n tạm ứng cuối th&aacute;ng.<br />-&nbsp; Tập hợp c&aacute;c h&oacute;a đơn đầu v&agrave;o, lập bảng k&ecirc; h&oacute;a đơn đầu v&agrave;o h&agrave;ng th&aacute;ng. Hạch to&aacute;n c&aacute;c nghiệp vụ kinh tế ph&aacute;t sinh h&agrave;ng ng&agrave;y: thu, chi, ng&acirc;n h&agrave;ng,&hellip;<br />-&nbsp; Lập kế hoạch thu, chi h&agrave;ng tuần.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />-&nbsp; Lập tờ khai thuế h&agrave;ng qu&yacute;: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh sử dụng h&oacute;a đơn.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />-&nbsp; C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của cấp tr&ecirc;n.<br />* Y&Ecirc;U CẦU KH&Aacute;C:<br />-&nbsp; Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kế to&aacute;n, tr&igrave;nh độ cao đẳng/đại học.<br />-&nbsp; Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm l&agrave;m ng&agrave;nh.<br />-&nbsp; Độ tuổi từ 23 &ndash; 30<br />-&nbsp; Cẩn thận, trung thực.<br />-&nbsp; Nắm vững nghiệp vụ v&agrave; chế độ kế to&aacute;n, c&aacute;c quy định về thuế.</p> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.