Senior Java Developer

IT in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <div> <h3>Job Description</h3> <div> <ul> <li>Nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng nghệ ứng dụng cho sản phẩm.</li> <li>Ph&aacute;t triển giao diện tương t&aacute;c tiện lợi cho người d&ugrave;ng tr&ecirc;n nền tảng web, wap, mobile.</li> <li>Ph&aacute;t triển hệ thống report, tracking v&agrave; ph&acirc;n loại dữ liệu lớn.</li> <li>Ph&aacute;t triển framework cho backend v&agrave; third-party kết nối đ&aacute;p ứng nhu cầu mở rộng của sản phẩm.</li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div> <h3>Job Requirement</h3> <div> <ul> <li>Kiến thức tốt về backend (Java, Python, C/C++, Elasticsearch, Redis, Memcache, MySQL&hellip;)</li> <li>Hiểu biết về web frontend (HTML, Javascript, CSS&hellip;)</li> <li>Kinh nghiệm:&nbsp;C&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển phần mềm tr&ecirc;n nền c&ocirc;ng nghệ Java</li> <li>C&oacute; kinh nghiệm về web service, Resful service, Open Auth , Jetty &hellip;</li> <li>C&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc với c&aacute;c hệ thống quản l&yacute; m&atilde; nguồn SVN, Github.</li> <li>Khả năng đọc hiểu t&agrave;i liệu tiếng anh.</li> <li>Chủ động, đam m&ecirc;, t&igrave;m t&ograve;i học hỏi c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới.</li> <li>Năng động, ki&ecirc;n tr&igrave;, cầu tiến v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc.</li> <li>Khả năng chịu được &aacute;p lực tốt.</li> <li> <h5><strong>Số lượng: 2 người</strong></h5> </li> </ul> </div> </div> <div> <h3>More Information</h3> <div> <ul> <li>Degree: Bachelor</li> <li>Age: 22 - 35</li> <li>Gender: Male</li> <li>Job type : Permanent</li> <li>Probationary period: 2 th&aacute;ng</li> <li>Working time: - S&aacute;ng: 8h30 &ndash; 12h00; Chiều: 13h30 &ndash; 18h00; Từ Thứ 2 đến Thứ S&aacute;u</li> <li>Colleagues: Th&acirc;n thiện, năng động</li> </ul> </div> </div> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.