Key Account Manager

Sales in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <div> <h3>Job Description</h3> <div> <p>- L&agrave; người li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh cho bất kỳ những vấn đề li&ecirc;n quan đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>- Tập trung v&agrave;o việc ph&aacute;t triển c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng được chỉ định v&agrave; t&igrave;m kiếm KH mới.</p> <p>- Nắm bắt v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch nhu cầu của KH để đưa ra giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp, hiệu quả. X&acirc;y dựng &yacute; tưởng v&agrave; kế hoạch quảng c&aacute;o cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; tưởng v&agrave; thuyết phục kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>- Quảng c&aacute;o dự &aacute;n, sản phẩm của C&ocirc;ng ty đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>- Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ v&agrave; sản phẩm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng được thực hiện đ&uacute;ng l&uacute;c, đ&aacute;p ứng được nhu cầu v&agrave; mục ti&ecirc;u của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>- Lập kế hoạch để đạt c&aacute;c mục ti&ecirc;u doanh số th&aacute;ng, qu&yacute;, năm.</p> <p>- Khả năng tr&igrave;nh b&agrave;y, thuyết phục dự &aacute;n đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> </div> </div> <div> <h3>Job Requirement</h3> <div> <ul> <li>1 - 2 năm kinh nghiệm</li> <li>Năng động, nhanh nhẹn, tinh thần cầu tiến, tư duy t&iacute;ch cực</li> <li>Giao tiếp tốt, kỹ năng thương lượng l&agrave; một điểm cộng</li> <li>C&oacute; kinh nghiệm trong mảng Retail, Hospitality l&agrave; một lợi thế</li> <li>Y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; đam m&ecirc; kinh doanh, mở rộng quan hệ</li> </ul> <h3><strong>Quyền lợi:</strong></h3> <ul> <li>Được training về sản phẩm dịch vụ &amp;&nbsp;kỹ năng cần thiết cho việc&nbsp;kinh doanh</li> <li>&nbsp;Lương th&aacute;ng thứ 13 + Thưởng hiệu quả kinh doanh (sẽ được trao đổi chi tiết trong qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn.</li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div> <h3>More Information</h3> <div> <ul> <li>Degree: Intermediate</li> <li>Age: 22 - 30</li> <li>Job type : Permanent</li> <li>Probationary period: 2 th&aacute;ng</li> <li>Working time: Từ thứ 2 đến thứ 6</li> <li>Colleagues: Th&acirc;n thiện, năng động</li> </ul> </div> </div> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.