Graphic Designer

Marketing/Product in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h3>Job Description</h3> <p>- L&ecirc;n &yacute; tưởng v&agrave; thực hiện thiết kế quảng b&aacute; thương thiệu của c&ocirc;ng ty: Sales kit, POSM, print ads, banners, backdrop, bao b&igrave; sản phẩm, qu&agrave; tặng, &hellip;</p> <p>- Chuẩn ho&aacute; bộ nhận diện thương hiệu v&agrave; c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty.</p> <p>- Thiết kế quảng c&aacute;o hỗ trợ cho c&ocirc;ng việc của Sales &amp; Marketing: Website, microsite, banners, social media ad campaign.</p> <p>- Thiết kế, chỉnh sửa h&igrave;nh ảnh PR.</p> <p>- C&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c được giao bởi cấp tr&ecirc;n.</p> <p>- C&ocirc;ng việc sẽ được trao đổi chi tiết trong qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn.</p> <h3>Job Requirement</h3> <p>- C&oacute; &iacute;t nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị tr&iacute; tương đương.</p> <p>- Sử dụng th&agrave;nh thạo Photoshop, Illustrator, InDesign, phần mềm chỉnh sửa video v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ hỗ trợ kh&aacute;c.</p> <p>- C&oacute; khả năng, biết về in ấn.</p> <p>- Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m trong c&aacute;c C&ocirc;ng ty thuộc lĩnh vực giải tr&iacute;, truyền th&ocirc;ng.</p> <p>- Hiểu biết về UXUI l&agrave; một lợi thế.</p> <p>- C&oacute; mục ti&ecirc;u, ho&agrave;i b&atilde;o, đam m&ecirc;, nhiệt huyết trong c&ocirc;ng việc.</p> <p>- Khả năng mỹ thuật tốt, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo, gi&agrave;u &yacute; tưởng v&agrave; c&oacute; tư duy s&aacute;ng tạo logic v&agrave; lu&ocirc;n chủ động trong c&ocirc;ng việc.</p> <p>- Kỹ năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; l&agrave;m việc theo nh&oacute;m.</p> <p>- Chịu được &aacute;p lực c&ocirc;ng việc cao</p> <h3>More Information</h3> <p>Degree: College</p> <p>Age: 21 - 27</p> <p>Gender: Male</p> <p>Job type : Permanent</p> <p>Probationary period: 2 th&aacute;ng</p> <p>Working time: - S&aacute;ng: 8h30 &ndash; 12h00; Chiều: 13h30 &ndash; 18h00; Từ Thứ 2 đến Thứ S&aacute;u</p> <p>Colleagues: Th&acirc;n thiện, năng động</p> <p>Benefit:</p> <p>Team Building h&agrave;ng năm.</p> <p>Kh&aacute;m sức khỏe h&agrave;ng năm.</p> <p>Holidays: Theo luật Lao Động</p> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.