QC Đối Soát

Licensing in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <div> <h4>Job Description</h4> <div> <ul> <li>QC th&ocirc;ng tin, dữ liệu tr&ecirc;n hệ thống.</li> <li>Lập v&agrave; in, lưu trữ, thống k&ecirc;, cập nhật c&aacute;c giấy tờ, biểu mẫu, bi&ecirc;n bản, file li&ecirc;n quan đến đề nghị thanh to&aacute;n.</li> <li>Lưu file scan v&agrave; file hard copy đầy đủ v&agrave; khoa học, dễ t&igrave;m, kh&ocirc;ng sai s&oacute;t.</li> <li>Thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của quản l&yacute; trực tiếp.</li> <li>C&ocirc;ng việc sẽ được trao đổi chi tiết trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&ograve;ng vấn.</li> </ul> </div> </div> <div> <h4>Job Requirement</h4> <div> <ul> <li>Ưu ti&ecirc;n: 1 - 3 năm kinh nghiệm ở vị tr&iacute; sales admin.</li> <li>Năng động, cận thận, tỉ mỉ,&nbsp;tư duy logic.</li> <li>Khả năng nắm bắt c&ocirc;ng việc nhanh.</li> <li>Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu &aacute;p lực c&ocirc;ng việc cao.</li> </ul> <p><strong>Benefits:</strong></p> <ul> <li>Tham gia BHXH, nghỉ lễ theo quy định của nh&agrave; nước.</li> <li>Tham gia Team Building h&agrave;ng năm, được đ&agrave;o tạo, x&eacute;t tăng lương 2 lần/năm.</li> </ul> </div> </div> <div> <h4>More Information</h4> <div> <ul> <li>Degree: Intermediate</li> <li>Age: 20 - 26</li> <li>Job type : Permanent</li> <li>Probationary period: 2 th&aacute;ng</li> <li>Working time: Từ thứ 2 đến thứ 6</li> <li>Colleagues: Th&acirc;n thiện, năng động</li> </ul> </div> </div> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.