Business Development Executive

Sales in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <div> <h4>Job Description</h4> <div> <p>&middot; T&igrave;m kiếm v&agrave; k&yacute; hợp đồng đối t&aacute;c sử dụng giải ph&aacute;p ph&aacute;t nhạc c&oacute; bản quyền trong kinh doanh.</p> <p>&middot; Theo d&otilde;i việc lắp đặt v&agrave; hoạt động của thiết bị ph&aacute;t tại c&aacute;c điểm li&ecirc;n kết.</p> <p>&middot; Hỗ trợ xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề ph&aacute;t sinh của Kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>&middot; Lập kế hoạch ph&aacute;t triển kinh doanh theo tuần/th&aacute;ng/năm</p> <p>&middot; B&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động v&agrave; doanh số b&aacute;n theo quy định c&ocirc;ng ty.</p> </div> </div> <div> <h4>Job Requirement</h4> <div> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n: Nam, từ 22 đến 28 tuổi</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giao tiếp, đ&agrave;m ph&aacute;n tốt</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; kinh nghiệm về sale v&agrave; li&ecirc;n kết đối t&aacute;c, am hiểu c&aacute;c kiến thức li&ecirc;n quan thủ tục, ph&aacute;p l&yacute; với đối t&aacute;c kinh doanh.</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; am hiểu về lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n học c&aacute;c trường kinh tế, ngoại thương, luật thương mại ...</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 02 năm trong lĩnh vực Sales v&agrave; Li&ecirc;n kết đối t&aacute;c.</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh văn giao tiếp</p> <p>&middot;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Địa điểm l&agrave;m việc: Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; H&agrave; Nội</p> <p><strong>Benefits:</strong></p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương căn bản + % doanh số thực b&aacute;n&nbsp;</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hưởng đầy đủ c&aacute;c quyền lợi theo Luật định</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế độ nghỉ m&aacute;t, du lịch, chế độ c&ocirc;ng đo&agrave;n của C&ocirc;ng ty</p> <p>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương th&aacute;ng thứ 13 + Thưởng hiệu quả kinh doanh</p> </div> </div> <div> <h4>More Information</h4> <div> <ul> <li>Degree: Bachelor</li> <li>Age: 22 - 30</li> <li>Job type : Permanent</li> <li>Probationary period: 2 th&aacute;ng</li> <li>Working time: Từ thứ 2 đến thứ 6</li> <li>Colleagues: Th&acirc;n thiện, năng động</li> </ul> </div> </div> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.