Social Content Executive

Content in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p><strong>I. M&ocirc; tả tuyển dụng (Description):</strong></p> <p><!-- [if !supportLists]-->1.&nbsp; <!--[endif]-->Chức danh (Job title ): Nh&acirc;n vi&ecirc;n nội dung / Content Executive</p> <p><!-- [if !supportLists]-->2.&nbsp; <!--[endif]-->Số lượng (Quantity): 1</p> <p><!-- [if !supportLists]-->3.&nbsp; <!--[endif]-->Giới t&iacute;nh (Sex): Nam/Nữ</p> <p><!-- [if !supportLists]-->4.&nbsp; <!--[endif]-->Độ tuổi (Age): 20- 26</p> <p><!-- [if !supportLists]-->5.&nbsp; <!--[endif]-->Lương (scope of salary): thỏa thuận.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->7.&nbsp; <!--[endif]-->Thời gian l&agrave;m việc (Working time): Full time</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>II. Y&ecirc;u cầu (requirements):</strong></p> <p><!-- [if !supportLists]-->&sect;&nbsp; <!--[endif]-->Tr&igrave;nh độ (Level of education): Cao đẳng, Đại học</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&sect;&nbsp; <!--[endif]-->Ưu ti&ecirc;n (Priority): C&aacute;c bạn c&oacute; thể sử dụng được c&aacute;c phần mềm PTS, cắt dựng . .</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&sect;&nbsp; <!--[endif]-->Kỹ năng (Skills) : Hiểu biết về mạng x&atilde; hội, c&aacute;ch ph&aacute;t triển v&agrave; điều h&agrave;nh fanpage, cộng đồng, x&acirc;y dựng nội dung.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&sect;&nbsp; <!--[endif]-->Kinh nghiệm (Experience): 1 năm trở l&ecirc;n</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>III. M&ocirc; tả chi tiết c&ocirc;ng việc cần đảm tr&aacute;ch (Detailed job description):</strong></p> <p>&nbsp;<!-- [if !supportLists]-->-&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->C&oacute; khả năng tạo content, cắt dựng viral clip s&aacute;ng tạo v&agrave; tư duy tốt.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->C&oacute; kiến thức về &acirc;m nhạc, giải tr&iacute;.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Sử dụng được c&aacute;c phần mềm cơ bản PTS, Premiere . .</p> <p><!-- [if !supportLists]-->-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->C&oacute; kiến thức cơ bản về copywriter, Marketing &amp; Quảng c&aacute;o l&agrave; một lợi thế.</p> <p>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&oacute; tr&aacute;ch nhiệm &amp; th&aacute;i độ tốt, nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&ocirc;ng việc.</p> <p>&nbsp;</p> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.