Music Content Executive

Content in TPHCM

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>&nbsp;</p> <p><strong>I. M&ocirc; tả tuyển dụng (Description):</strong></p> <ol> <li>Chức danh (Job title ): Nh&acirc;n vi&ecirc;n content</li> <li>Số lượng (Quantity): 1</li> <li>Giới t&iacute;nh (Sex): Nam/Nữ</li> <li>Độ tuổi (Age): 20- 26</li> <li>Phạm vi lương (scope of salary): thỏa thuận.</li> <li>Dự kiến thời gian sử dụng (estimate hiring period):1/1/2019</li> <li>Thời gian l&agrave;m việc (Working time): Full time</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>II. Y&ecirc;u cầu (requirements):</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Tr&igrave;nh độ (Level of education): Cao đẳng, Đại học</li> <li>Ưu ti&ecirc;n (Priority): C&aacute;c bạn c&oacute; thể sử dụng được c&aacute;c phần mềm PTS, cắt dựng . .</li> <li>Kỹ năng (Skills) : Social content</li> <li>Kinh nghiệm (Experience): 1 năm trở l&ecirc;n</li> <li>Ngoại h&igrave;nh (Appearance): Ưa nh&igrave;n</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>III. M&ocirc; tả chi tiết c&ocirc;ng việc cần đảm tr&aacute;ch (Detailed job description):</strong></p> <ul> <li>C&oacute; khả năng tạo content, cắt dựng viral clip s&aacute;ng tạo v&agrave; tư duy tốt.</li> <li>C&oacute; kiến thức về &acirc;m nhạc, giải tr&iacute;.</li> <li>Sử dụng được c&aacute;c phần mềm cơ bản PTS, Premiere . .</li> <li>C&oacute; kiến thức cơ bản về copywriter, Marketing &amp; Quảng c&aacute;o l&agrave; một lợi thế.</li> <li>C&oacute; tr&aacute;ch nhiệm &amp; th&aacute;i độ tốt, nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&ocirc;ng việc.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.